Afghan Kush ( indica strains )

$10.00 $9.00

Afghan-kush sativa strains
Afghan Kush ( indica strains )

$10.00 $9.00

you have to purchase minimum $200
×